Uppsägning av bostadsrätt

Uppsägning av bostadsrätt

Bostadsrättens överlåtelsestid, dvs. uppsägningstid, är tre månader räknat från den dag då Vaso mottar överlåtelseanmälan. Överlåtelseanmälan bör göras skriftligt. Du hittar en förtryckt blankett på dessa sidor och kan även hämta den på Vasos kontor.

Invånaren betalar bruksvederlag för uppsägningstiden fram till att uppsägningstiden löper ut. Om bostaden lediggörs innan överlåtelsetiden löper ut rekommenderas att invånaren uppger detta i överlåtelseanmälan för att gynna försäljningen. Om den nya invånaren är färdig att motta bostaden innan överlåtelsetiden löper ut befrias den utflyttande invånaren från skyldigheten att betala vederlag vid en tidigare tidpunkt. Om bostaden lediggörs senare än överlåtelsetidens slut (3 månader) fortsätter boende- och besittningsrätten till lägenheten och därmed skyldigheten att betala vederlag fram till den dag då bostaden lediggörs. Även garanti- och bostadsrättsavgifterna återbetalas först efter att bostaden lediggörs.

Överlåtelseanmälan ska fyllas i och undertecknas av alla avtalsinnehavare i enlighet med bostadsrättsavtalet.

Invånaren ska visa bostaden för nya sökande vid en lämplig tidpunkt. Vaso överlämnar invånarens telefonnummer till sökande som är intresserade av bostaden.

Om det har utförts ombyggnadsarbeten i bostaden ska kvitton för de utförda arbetena bifogas till överlåtelseanmälan. Kvitton som lämnas in senare godkänns inte. Se även instruktioner om ombyggnadsarbeten som ersätts!

Om bostadsrättsavtalet har ställts som säkerhet för ett banklån eller hos annan pantinnehavare ska även pantinnehavarens uppgifter fyllas i på överlåtelseanmälan. Då ska pantinnehavaren sköta om att bostadsrättsavtalet återlämnas till Vaso.

Om bostadsrättsavtalet finns hos invånaren ska avtalet återlämnas till Vaso under överlåtelsetidens lopp. Detta är förutsättningen för att bostadsrättsavgiften ska kunna återbetalas.

Invånaren beställer själv en flyttinspektion av disponenten när bostaden har tömts och städats. I samband med inspektionen ska även samtliga nycklar till bostaden överlämnas. Om nycklar fattas serieläggs bostadens lås på nytt på den utflyttande invånarens bekostnad. Du hittar disponentens kontaktuppgifter på respektive objekts egna sidor.

Den slutliga bostadsrättsavgiften som ska återbetalas till den utflyttade invånaren bestäms senast vid slutet av överlåtelsetiden. Bostadsrättsavgiften och garantiavgiften återbetalas senast efter att överlåtelsetiden på tre månader har löpt ut. Förutsättningen för att beloppet ska återbetalas är att bostadsinspektionen är gjord och nycklarna har lämnats in hos disponenten. Bostadsrättsavgiften finns på kundens konto eller i pantsituationer på bankens redovisningskonto inom cirka två veckor från den dag då besittningstiden har löpt ut.