Bruksvederlag

Bruksvederlag

Invånaren betalar ett månatligt bruksvederlag för boendet som har delats upp i två delar. Bruksvederlag 1 täcker de fastighetsspecifika kostnader som fastighetens invånare har möjlighet att påverka. Dessa är kostnader för värme, vatten, el och fastighetsskötsel. Bruksvederlag 2 omfattar kostnader på hela Vasobolagets nivå. Dessa är amorterings- och räntekostnader på lån för fastighetsbyggande, marknadsförings- och administrationskostnader, reparationsberedskap för periodiska underhållsåtgärder samt tjänster som anskaffats genom konkurrensutsättning på bolagsnivå, så som disponentservice, fastighetsförsäkringar och bredbandsanslutning.

Andelen kapitalkostnader, dvs. ränta och avskrivningar enligt lånevillkor för bolån, av bruksvederlaget är cirka 45 procent. Vasos kapitalkostnader ingår i ett s.k. utjämningssystem där Vasobolaget avgör kapitalkostnadernas andel av respektive fastighets vederlag. 

I bruksvederlaget ingår vattenavgift eller förskottsavgift för vatten, bredbandsanslutning samt i de flesta fall även bilplats. I bestämmelserna för bilplatser, bastuturer och andra bruksavgifter finns fastighetsspecifika skillnader som fastighetens invånare kan komma överens om med disponenten.